Zakres usług

 • Badania i pomiary związane z emisją substancji i energii do środowiska:
  • pomiary emisji gazów (O2, CO2, SO2, NO, CO) i pyłów do powietrza atmosferycznego*,
  • pobór prób do oznaczania chlorowodoru, siarkowodoru, amoniaku*,
  • pobór prób do oznaczania indywidualnych związków organicznych*,
  • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych*,
  • pomiary w celu ustalenia wskaźników,
  • pomiary skuteczności urządzeń chroniących środowisko,
  • pobieranie prób ścieków.

 • W zakresie oceny wpływu inwestycji i obiektów funkcjonujących na środowisko:
  • informacje środowiskowe o planowanym przedsięwzięciu,
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji środowiskowej,
  • analizy porealizacyjne przedsięwzięć,
  • przeglądy ekologiczne instalacji, obiektów i zakładów,
  • audyty i przeglądy kompleksowe przedsiębiorstw,
  • oceny wpływu instalacji na środowisko akustyczne i stan czystości powietrza.

 • Przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń emisyjnych:
  • zgłoszenia instalacji emitujących zanieczyszczenia,
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenia zintegrowane,
  • pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pozwolenia na pobór wód.

 • Gospodarka odpadami - wszelkie prace dokumentacyjno-administracyjne, w tym:
  • pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami (na wytwarzanie, odzysk, transport odpadów) - sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń,
  • plany i programy gospodarki odpadami.

 • Przygotowanie dokumentacji w celu rozliczenia efektów ekologicznych inwestycji.

 • Przygotowania sprawozdania dotyczącego PRTR.

 • Przygotowanie obiektów, emitorów i stanowisk do pomiarów i badań, w tym m. in.:
  • króćce pomiarowe - projekt, produkcja i montaż,

 • Zarządzenia i zalecenia pokontrolne urzędów i organów ochrony środowiska, tj. wojewodów, WIOŚ, starostów, i organów samorządowych - pełna obsługa zadań pokontrolnych wynikających z prawnych obowiązków przedsiębiorców.

 • Prawo ochrony środowiska i ochrony przyrody - porady i opinie prawne; szkolenia i warsztaty; prawo, technika i organizacja w środowisku, serwis informacji środowiskowo-prawnych.

 • Zarządzanie środowiskiem - audyty, prace dokumentacyjne, szkoleniowe i przygotowawcze dla przedsiębiorstw ubiegających się o certyfikację i akredytację.

 • Ewidencje emisji zanieczyszczeń i opłaty środowiskowe - prowadzenie ewidencji, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar, przygotowywanie informacji i raportów dla urzędów, pełna obsługa formalna. Wypełniamy sprawozdania KOBIZE.

*-pomiary i badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

CERTYFIKATY

 

PCA - AB 909

Rzetelna firma